ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΠΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

   

Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου

Ταχ. Κώδικας : 105 58, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μαρία Λύρα

Τηλέφωνο : 210-3278106

Fax : 210-3278061

Email : mlyra@epeaek.gr

 

Αθήνα,  24/07/2009

Α.Π.: 11671

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 49

 

 

 

 

Προς: ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»

&

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

&

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»


ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Έχοντας υπ’ όψη:

1.       Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2.       Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).

3.       Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/10-04-08  «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3 και 5  του Ν.3614/2007» (ΦΕΚ τ.Α’/636/10-04-2008).

4.       Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5634/16-11-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

5.       Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

6.       Την με αρ.  πρωτ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής « «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό γραμματέα ,στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1950/τ. Β’/03-10-2007)»

7.       Την από 3/04/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο. 

8.       Το Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 69/Α/20-03-2007).

9.       Το Ν. 3685/2008 «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/Α/16-07-2008).

10.    Το Ν. 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/21-03-2008).

 

Κ Α Λ Ε Ι

Τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα  της χώρας και την ΑΣΠΑΙΤΕ, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ΑΕΙ ως Ερευνητικοί Φορείς, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής»:

·         για την κατηγορία πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», με κωδικό: 10.74.11., προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 10: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

·         για την κατηγορία πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», με κωδικό: 11.74.11, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 11: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

·         για την κατηγορία πράξης «Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό», με κωδικό: 12.74.11, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας  12: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ

1.1    Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας.


Πίνακας.1.1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΩΔ.

6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

CCI2007GR05UPΟ002

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης

ΚΩΔ.

10

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.

ΚΩΔ.

74

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ)

ΚΩΔ

10.74.11 (ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 10.1.1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

ΚΩΔ.

 

10.74.11.03

 

ΠΡΑΞΗ:

«Θαλής»

ΚΩΔ.

10.74.11 03.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκπαίδευση

ΚΩΔ.

18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΚΩΔ.

GR11

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΩΔ.

GR14

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΚΩΔ.

GR21

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΩΔ.

GR22

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔ.

GR23

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΩΔ.

GR25

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΩΔ.

GR41

ΚΡΗΤΗ

ΚΩΔ.

GR43

Πίνακας 1.1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΩΔ.

6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

CCI2007GR05UPΟ002

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

ΚΩΔ.

11

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.

ΚΩΔ.

74

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ)

ΚΩΔ

11.74.11 (ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 11.1.1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

ΚΩΔ.

 

11.74.11.03

ΠΡΑΞΗ:

«Θαλής»

ΚΩΔ. 

11.74.11.03.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκπαίδευση

ΚΩΔ.

18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΩΔ.  

GR12

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΩΔ.  

GR13

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩΔ.  

GR30

Πίνακας 1.1.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΩΔ.

6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

CCI2007GR05UPΟ002

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΚΩΔ.

12

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΩΔ.

2

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.

ΚΩΔ.

74

ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ)

ΚΩΔ

12.74.11

(ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 12.1.1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

ΚΩΔ.

12.74.11. 03

ΠΡΑΞΗ:

«Θαλής»

ΚΩΔ.

12.74.11. 03.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκπαίδευση

ΚΩΔ.

 

18

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔ.  

GR24

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΩΔ.  

GR42

1.2    Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και με το περιεχόμενό τους να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

(α) Ειδικός Στόχος κοινός κάθε Άξονα Προτεραιότητας  

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό.

Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (Ηράκλειτος, Πυθαγόρας, Αρχιμήδης κλπ).

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο:

Α) ο Νόμος 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 69/Α/20-03-2007).

Β) ο Νόμος 3685/2008 «Θεσμικό Πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/Α/16-07-2008) και

Γ) ο Νόμος 3653/2007 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/21-03-2008).

(β) Περιεχόμενο προτάσεων  

v  Γενικά

Στο πλαίσιο του «Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και της παρούσας πρόσκλησης, επιδιώκεται η ανάπτυξη και διεξαγωγή Έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελεί ουσιαστικό βήμα, για την προώθηση της Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας.

Επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους εμπλεκόμενους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα  η Έρευνα, συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας, με την δημιουργία επιστημόνων κατάλληλων να στελεχώσουν ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.

Τέλος, η ανάπτυξη και διοχέτευση στην οικονομία υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν τεχνολογικά προβλήματα και να καινοτομούν. Οι παραπάνω εν λόγω δυνατότητες  αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητά και την ανάπτυξή τους.

v  Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης

Η έρευνα σε επίπεδο ερευνητικών ομάδων στα ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου καθώς και δεξιότητες σε τεχνικές έρευνας.

Μέσω της ενίσχυσης της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής έρευνας, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των ερευνητών που θα συμμετέχουν και συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή  σημαντικών ερευνητών στα ΑΕΙ στους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας. Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο, κάτι το οποίο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχημένη και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια ολοκλήρωσή του.

Οι Επιμέρους στόχοι της ενίσχυσης της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής έρευνας είναι:

ü  Η ενίσχυση της αριστείας

ü  Η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας, δηλαδή η συγκρότηση ομάδας ή επιτροπής που αποτελείται (συγκροτείται) από επιστήμονες πολλών επιστημονικών κλάδων προκειμένου να εξετάσει (ερευνήσει και αποφανθεί) για ένα αντικείμενο που απαιτεί τις γνώσεις εμπειρίες πολλών ειδικοτήτων.

ü  Η συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων διαφορετικών ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ή διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.

ü  Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού.

Ο βασικός στόχος  της ενίσχυσης αυτής είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης η χρηματοδότηση προτάσεων εμπίπτει στους δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με ερευνητικά αντικείμενα που εμπίπτουν  περιορισμούς της ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση αριθμ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα –πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (Άρθρο 6 Αρχές ηθικής δεοντολογίας). Επιπλέον για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο έχει εκδοθεί για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) «Ethics for Researchers» και το οποίο είναι συνημμένο της παρούσας Πρόσκλησης. (στοιχεία παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα του FP7:  http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html).

Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρουσιάζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και τεκμηρίωση αφ’ ενός το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας της κάθε μιας ερευνητικής ομάδας (οργανωμένο σε Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) με συγκεκριμένα Παραδοτέα ανά ΠΕ με οικονομική συσχέτιση) και τη σημασία της εργασίας στο πλαίσιο της προώθησης της έρευνας στο θεματικό πεδίο αναφοράς, αφ’ ετέρου δε τις υποστηρικτικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είτε χρηματοδοτούνται είτε όχι, και οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της συγκεκριμένης έρευνας.

Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.

Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτεί:

Α. Στις Ερευνητικές ομάδες των Ερευνητικών Φορέων, ΑΕΙ, οι οποίες θα υλοποιήσουν ξεχωριστά Υποέργα, με αντίστοιχο τίτλο το θέμα της έρευνας  και με τις ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:  

*      το έργο του Συντονιστή της κύριας ερευνητικής ομάδας,

*      το έργο των ερευνητών – μελών των ερευνητικών ομάδων,  

*      το έργο των εξωτερικών συνεργατών ή εμπειρογνωμόνων που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων του συνολικού έργου,

*      τις μετακινήσεις για α) παρακολούθηση / συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, β) παρακολούθηση σεμιναρίων, άμεσα σχετιζόμενων με το θέμα της έρευνας γ) συνεργασία με εξω-ιδρυματικό μέλος της ερευνητικής ομάδας ή /και με σχετική ερευνητική ομάδα ή/ και Ερευνητικό Κέντρο για θέματα σχετιζόμενων με το θέμα της έρευνας, δ) έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ., άμεσα συνδεόμενων με τον πυρήνα εργασιών του ερευνητικού αυτού προγράμματος. Οι παραπάνω μετακινήσεις θα συνοδεύονται από Εκθέσεις Πεπραγμένων με περιγραφή του αντικειμένου που υλοποιήθηκε,

*      την συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού του Τμήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόμενης έρευνας.

*      την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης,

*      την  προμήθεια αναλωσίμων υλικών και γραφικής ύλης, αναγκαίων για την διεξαγωγή της έρευνας,

*      τις Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, poster, έκδοση μονογραφίας χωρίς την δυνατότητα εμπορικής διάθεσης τους, δαπάνες προετοιμασίας των δημοσιεύσεων κλπ., σε συνέργια με την δημοσιότητα των Κεντρικών Δράσεων,

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρμόζει τον κανονισμό 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με  αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού.

Επιπρόσθετα στην παρουσίαση αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, κτλ) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι.

Για τη διασφάλιση της καλής πορείας του έργου, ο Συντονιστής της έρευνας, υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών στον Ειδικό Λογαριασμό κονδυλίων έρευνας των ΝΠΔΔ ή στην Οικονομική Διεύθυνση των ΝΠΙΔ του Ιδρύματός του, ετήσιες εκθέσεις προόδου, στις οποίες θα παρουσιάζει την πορεία της έρευνας και τις επιστημονικές δραστηριότητες της ομάδας και θα επισημαίνει τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του έργου. Οι εκθέσεις αυτές θα  αποτελέσουν το βασικό παραδοτέο για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.  Με τη λήξη της έρευνας ο Συντονιστής υποβάλλει την τελική έκθεση πεπραγμένων, επισυνάπτοντας περιλήψεις των επιστημονικών δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το έργο. 

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες ετήσιες εκθέσεις υποβάλλονται επιπλέον των τακτικών αναφορών (μηνιαία και εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης) που υποχρεούται να υποβάλλει ο Φορέας στην Ειδική Υπηρεσία με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος Διοίκησης του ΕΣΠΑ, και που επικεντρώνονται περισσότερο στο οικονομικό αντικείμενο των έργων.

Ενδεικτικά Παραδοτέα του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου είναι:

Ø  οι σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές, οι τυχόν μονογραφίες,

Ø  τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, νέα προϊόντα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, πιλοτικές μονάδες  κτλ.

Ø  οι διδακτορικοί τίτλοι που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας

Ø  οι τεχνικές αναφορές και απολογιστικές εκθέσεις κλπ

Τα παραπάνω παραδοτέα θα είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες παρακολούθησης και ελέγχου του έργου από την ΕΥΔ. Επιπλέον με την ολοκλήρωση του έργου και την κατάθεση της Δήλωσης Ολοκλήρωσης Πράξης (ΔΟΠ) θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε CD.

Σε περίπτωση που κάποια έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα με συγκεκριμένα παραδοτέα, για επιστημονικούς, ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους, συντάσσεται Επιστημονική Έκθεση από τον Συντονιστή σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα, η οποία υποβάλλεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού στην ΕΥΔ/ΕΠΔΒΜ προς αξιολόγηση της ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάμεσων παραδοτέων, καθώς και εξέταση έγκρισης των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Β. Στην Οριζόντια δράση διοικητικής υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων ανά Ίδρυμα, η οποία θα αποτελέσει ξεχωριστό υποέργο με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις» τις ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις προς χρηματοδότηση: 

*      τη διοικητική υποστήριξη του έργου

*      το έργο του Ιδρυματικού Υπευθύνου ο οποίος θα έχει σαν τελικό παραδοτέο μελέτη που θα αφορά την εφαρμογή του έργου συνολικά στο Ίδρυμα

*      την οργάνωση ημερίδων, δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα αναρτόνται όλες οι δημοσιεύσεις και τα παραδοτέα /αποτελέσματα των ερευνητικών ομάδων του Ιδρύματος κτλ., με τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας ανά Ίδρυμα.

*      την αξιοποίηση των παραγόμενων από την έρευνα τεχνολογικών προϊόντων – εξειδικευμένων υπηρεσιών.

*      την διακριτή δράση «Αξιολόγηση της Πράξης» που θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της Πράξης σε επίπεδο Ιδρύματος. Παραδοτέο της δράσης θα είναι η «Έκθεση Αξιολόγησης».

v  Χρονική διάρκεια πράξης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου για τα  Υποέργα των Ερευνητικών Ομάδων και του Υποέργου των  Κεντρικών Δράσεων, της προτεινόμενης πράξης, είναι από τρία (3) εως και πέντε (5)  έτη ενώ η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι η ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.

v  Συμμετέχοντες της ερευνητικής ομάδας

Οι συμμετέχοντες στη Δράση «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» της πράξης Θαλής είναι:

Ø  τουλάχιστον τρεις (3) ερευνητικές ομάδες (Κύρια Ερευνητική Ομάδα (ΚΕΟ)), που πλαισιώνονται από την

Ø  Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών (ΟΕΣ).

 

Αναλυτικότερα το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό μπορεί να έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 

1     Μέλη κύριας ερευνητικής ομάδας (ΚΕΟ):

Αφορά τα μέλη των τριών τουλάχιστον συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων οι οποίες έχουν την ακόλουθη σύνθεση:

 

α)    Συντονιστής (ένας για κάθε ερευνητική πρόταση): Είναι ο κύριος επιβλέπων και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος/υποέργου για το σύνολο των συνεργαζόμενων  ερευνητικών ομάδων, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ (με διδακτορικό τίτλο σπουδών ή ερευνητής) του επισπεύδοντος τμήματος Ερευνητικού Φορέα που υποβάλλει την πρόταση

β)    Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας (ένας για κάθε ερευνητική ομάδα, και επομένως τουλάχιστον 3 ανά κύρια ερευνητική πρόταση / υποέργο), της κάθε συνεργαζόμενης ερευνητικής ομάδας ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ (με διδακτορικό τίτλο σπουδών ή ερευνητής) του αντίστοιχου τμήματος Φορέα στο οποίο ανήκει η ερευνητική ομάδα,

γ)    τα μέλη των ερευνητικών ομάδων, τα οποία μπορεί να είναι:

ü  μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ τμημάτων του Ιδρύματος που υποβάλει την πρόταση

ü  μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ από τμήματα άλλου Ιδρύματος της χώρας ή  ερευνητές Ερευνητικού Κέντρου

ü  μετακαλούμενοι ερευνητές Εξωτερικού, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επιτυχία της πρότασης

 

2     Μέλη ομάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ):

 

α)    μέλη ΔΕΠ Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού

β)    μέλη ΕΠ, Υποψήφιοι Διδάκτορες, π.χ. βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ή επίκουρου καθηγητή (προσωποπαγών θέσεων κλπ), που βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης της,

δ)    ερευνητές ελληνικών και ξένων ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων

ε)    μεταδιδακτορικοί ερευνητές με πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο

στ)   Υποψήφιοι Διδάκτορες με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα της διατριβής που σχετίζεται άμεσα με το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, με την προϋπόθεση ότι για την εν λόγω έρευνα δεν χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτος»

ζ)    Υποψήφιοι Διδάκτορες για ερευνητικό έργο, μη σχετιζόμενο με την διδακτορική τους έρευνα σε περίπτωση που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτος»

η     Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

θ)    Προπτυχιακοί φοιτητές.

ι)     εμπειρογνώμονες,

κ)    άτομα για συντήρηση εξοπλισμού, μέλη ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Λειτουργικοί Επιστήμονες , τεχνικοί εργαστηριών, εργαστηριακοί συνεργάτες κλπ.

Στο σύνολο της, η κύρια ερευνητική ομάδα δεν μπορεί να απαριθμεί λιγότερα από εννιά (9) και περισσότερα από δεκαοκτώ (18) μέλη, προκειμένου να είναι λειτουργική.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κάθε μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ, έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μέχρι τρεις (3) κύριες ερευνητικές ομάδες διαφορετικών υποέργων, από τις οποίες σε μια (1) μπορεί να είναι Υπεύθυνος ή Συντονιστής (για τα μέλη ΕΠ που κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών).

Αν κατά την διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, κάποιο μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας ή της ομάδας εξωτερικών συνεργατών, αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο Συντονιστής είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει με άλλο μέλος αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχής ειδικότητας. Για την αντικατάσταση των μελών της Κύριας Ερευνητικής Ομάδας, ενημερώνεται η Διαχειριστική Αρχή με τεκμηριωμένη εισήγηση του Συντονιστή. Η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής της αντικατάστασης αυτής αιτιολογημένα.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του Συντονιστή ή των Επιστημονικών Υπευθύνων της ερευνητικής ομάδας, λόγω ανωτέρας βίας απόλυτα τεκμηριωμένης, η αντικατάσταση αυτή γίνεται από άτομο αντίστοιχων προσόντων με δυνατότητα επιλογής από τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί και επικυρωθεί οι σχετικές αποφάσεις από το ίδιο Όργανο (Επιτροπή Ερευνών) που τους είχε ορίσει αρχικά και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης της έρευνας, δεν δύναται να αλλάξει κανένα μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας εκτός για λόγους ανωτέρας βίας.

(γ) Δείκτες Παρακολούθησης

Οι παρακάτω δείκτες εκροών είναι κοινοί και για τους τρεις άξονες προτεραιότητας

Πίνακας 1.2.

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6912

Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων

Αριθμός

6913

Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα 

Αριθμός

3

Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικού

Αριθμός

4

Αριθμός διδακτορικών διατριβών

Αριθμός

5

Αριθμός ερευνητών από το εξωτερικό που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα

Αριθμός

6

Αριθμός δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων /μονογραφιών/ τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας/ πατέντες/ νέες διατάξεις/ νέα προϊόντα

Αριθμός

 

Οι παραπάνω δείκτες είναι υποχρεωτικοί και αναγκαίοι για κάθε πράξη, εκ των οποίων οι δείκτες 6912, 6913 και  3, καθορίζονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

2.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1    Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα 120.000.000,00€ και κατανέμεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:

 

Πίνακας 2.1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :10

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2009

(1)

(2)

(3)

(4)

1

«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

50.604.000,00

50.604.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

50.604.000

50.604.000

 

50,604,000*0.11/600,000 = 9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ/ΧΗΜΕΙΑ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ è 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ!!!

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :11

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2008

(1)

(2)

(3)

(4)

1

«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

64.980.000,00

64.980.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

64.980.000,00

64.980.000,00

 

Πίνακας 2.1.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2008

(1)

(2)

(3)

(4)

1

«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

4.416.000,00

4.416.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.416.000,00

4.416.000,00

 

 

Μετά την πραγματοποίηση της αξιολόγησης των προτάσεων, η ΕΥΔ δύναται να τροποποιήσει τους παραπάνω προϋπολογισμούς ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων, καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

2.2    Η ΕΥΔ, μετά τη λήξη της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη.

2.3    Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

3.   ΠΕΡΙΟΔΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η  Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την προαναφερθείσα  ημερομηνία. Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο Δικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόμενα έγγραφα από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης

3.2 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου για τα  Υποέργα των Χρηματοδοτήσεων των Ερευνητικών Ομάδων και του Υποέργου των  Κεντρικών Δράσεων, της προτεινόμενης πράξης, είναι από τρία (3) ως και πέντε (5)  έτη ενώ η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι η ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα παραπάνω υποέργα αρχίζει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και της ένταξης των εγκεκριμένων προτάσεων, την υποβολή του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου έργου και υποέργου και τον προέλεγχο των υποέργων.

 

3.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27-03-08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης η οποία και επισυνάπτεται.

Κάθε ερευνητική πρόταση χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 600.000,00€ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Α. Σε επίπεδο ερευνητικής ομάδας για την διεξαγωγή της έρευνας είναι επιλέξιμες ενδεικτικά οι ακόλουθες δαπάνες:

Α.1. Αποζημίωση Συντονιστή  της κύριας ερευνητικής ομάδας:

Ο Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας ο οποίος θα είναι ο υπέυθυνος για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον συντονισμό των εργασιών των τριών τουλάχιστον συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων, καθώς και για την σύνταξη των αναλυτικών εκθέσεων για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δύναται να αποζημιωθεί για το σύνολο του έργου, πέραν της δυνατότητας για αποζημίωση από τη συμμετοχή του στο ερευνητικό έργο αυτό καθ’ αυτό, μέχρι το ποσό των 10.000€

Οι μελέτες / εκθέσεις θα υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό και θα αποτελούν στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του φυσικού αντικειμένου της ερευνητικής ομάδας.

Α.2. Αποζημίωση ερευνητών – μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας:

Οι υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων, καθώς και τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας (μέλη ΕΠ, ΔΕΠ, ερευνητές ) είναι δυνατόν να αποζημιωθούν για τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.

Α.3. Αποζημίωση άλλων συνεργατών:

Τα μέλη της ομάδας εξωτερικών συνεργατών είναι δυνατόν να αποζημιωθούν για τη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.  Επίσης είναι δυνατές και μπορεί να προβλεφθούν αμοιβές σε πρόσωπα που απασχολούνται για την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως εμπειρογνωμόνων, μελών ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Λειτουργικών Επιστημόνων, τεχνικών εργαστηριών, εργαστηριακών συνεργατών, σπουδαστών, τελειοφοίτων και αποφοίτων ΑΕΙ

Το σύνολο των δαπανών που αφορούν τις παραπάνω αποζημιώσεις (Α1 + Α2+ Α3),  μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 65% του προϋπολογισμού του υποέργου της ερευνητικής ομάδας.

Α.4. Έξοδα Ταξιδίων:

Καλύπτονται οι μετακινήσεις:

*      Των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας (ΚΕΟ) και της ομάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ) συμπεριλαμβανομένων και των ΥΔ που εκπονούν διδακτορική διατριβή σχετική με το αντικείμενο της έρευνας και δεν χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή (εκτός από τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) για α) παρακολούθηση / συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, β) παρακολούθηση σεμιναρίων, άμεσα σχετιζόμενων με το θέμα της έρευνας γ) συνεργασία με εξω-ιδρυματικό μέλος της ερευνητικής ομάδας ή /και με σχετική ερευνητική ομάδα ή/ και Ερευνητικό Κέντρο για θέματα σχετιζόμενων με το θέμα της έρευνας,

*      Των μελών της ΚΕΟ και της ΟΕΣ  για έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ., άμεσα συνδεόμενων με τον πυρήνα εργασιών του ερευνητικού αυτού προγράμματος.

*      Του Συντονιστή και των Υπευθύνων των Ερευνητικών Ομάδων για συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΠΕΠΘ, όταν αυτό επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

 

Οι παραπάνω μετακινήσεις θα συνοδεύονται από Εκθέσεις Πεπραγμένων με περιγραφή του αντικειμένου που υλοποιήθηκε σε συσχετισμό με συγκεκριμένα Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω μετακινήσεων καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης καθώς και διαμονής.

Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στους ΕΛΚΕ ή τις Οικονομικές Διευθύνσεις των οικείων ΑΕΙ.

Α.5. Δαπάνες Αποσβέσεων:

«Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού» και οι «Αποσβέσεις Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης». Πρόκειται για συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού / λογισμικού του Τμήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόμενης έρευνας. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι μικρής έκτασης και προϋπολογισμού, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της έρευνας, θεωρείται ότι τα Τμήματα που υποβάλουν την πρόταση συμμετοχής, διαθέτουν την βασική υποδομή και τη γνώση για τη αξιοποίηση της στο θεματικό πεδίο αναφοράς.

Α.6. Υλικά Άμεσης Ανάλωσης:

Υλικά άμεσης ανάλωσης, στα οποία περιλαμβάνονται τα εργαστηριακά αναλώσιμα και τα αντιδραστήρια.

 

Α.7. Έντυπα και Γραφική Ύλη:

Η προμήθεια εντύπου υλικού, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ καθώς και αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ, που τεκμηριωμένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.

Α.8. Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης:

Καλύπτονται οι δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως η συμμετοχή των μελών της ερευνητικής ομάδας (εκτός από τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) σε συνέδρια, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, η έκδοση μονογραφιών μη-χρηματοδοτούμενων από άλλη πηγή και χωρίς εμπορική διάθεση, τα poster, οι δαπάνες προετοιμασίας των δημοσιεύσεων και πιθανών δαπανών προς τρίτους για δικαιώματα δημοσίευσης, δαπάνες εκτύπωσης κλπ.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.


Β. Σε επίπεδο του υποέργου των Κεντρικών Δράσεων μέχρι 20% του Π/Υ της ερευνητικής πρότασης

Στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης των ερευνητικών ομάδων ανά Ίδρυμα, η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις», με συνολικό προϋπολογισμό ο οποίος θα διαμορφωθεί μέχρι το 20% του συνολικού Π/Υ των Υποέργων των ερευνητικών προτάσεων προκειμένου να καλυφθούν οι απαραίτητες δράσεις για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω. Υποχρεωτική είναι η δράση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης καθώς και η δράση της Δημοσιότητας των συνολικών ερευνητικών αποτελεσμάτων των ερευνητικών ομάδων ανά Ίδρυμα.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες (Ενδεικτικά):

Β.1 Αμοιβή Ιδρυματικού Υπεύθυνου

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος μπορεί να λάβει αμοιβή, πέραν της δυνατότητας για αποζημίωση από τη συμμετοχή του σε ερευνητικό έργο αυτό καθ’ αυτό, μέχρι του συνολικού ποσού των 6.000,00€ για την παρακολούθηση του έργου καθώς και για τη σύνταξη ετήσιων μελετών /εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή του έργου συνολικά στο Ίδρυμα.

Οι μελέτες / εκθέσεις θα υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό και θα αποτελούν στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του φυσικού αντικειμένου για το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος της εξέλιξης του συνολικού φυσικού αντικειμένου.

Επιπλέον θα υποβάλλονται ετήσιες μελέτες με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του συνολικού έργου του Ιδρύματος, οι οποίες θα είναι επισυναπτόμενες στο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου της Πράξης του β΄ εξαμήνου κάθε έτους.

Ως Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου παραμένει το ίδιο άτομο, από τη φάση υποβολής της πρότασης και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εκτός εξαιρετικών και πλήρως αιτιολογημένων περιπτώσεων.

Β.2 Αμοιβές Υποστήριξης του έργου

Οι αμοιβές (πρόσθετες κλπ) που καταβάλλονται στα συμμετέχοντα σε πράξη φυσικά πρόσωπα και πιστοποιούνται από τον δικαιούχο αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε πραγματικά παραδοτέα για την συγχρηματοδοτούμενη πράξη.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας τακτικών υπαλλήλων στις οποίες υποβάλλονται οι δημόσιες υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία χρηματοδοτούνται από το τακτικό προϋπολογισμό, για τη διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δεν είναι επιλέξιμες.

Επιλέξιμες είναι τέτοιες δαπάνες εφόσον καλύπτουν εργασίες πέραν του συμβατικού τους αντικειμένου και εφόσον α) υπάρχει  παραστατικό στοιχείο που αποδεικνύει το ύψος της δαπάνης και β) υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του φορέα που επιτρέπει και αναθέτει τη συγκεκριμένη εργασία στο αμειβόμενο πρόσωπο.

Β.3. Αμοιβές Διεξαγωγής Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης:

Αφορά αμοιβές εξωτερικών αξιολογητών για την διακριτή δράση με αντικείμενο την «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Ίδρυμα» και την «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης του έργου συνολικά στο Ίδρυμα». Παραδοτέο της δράσης είναι η «Τελική Έκθεση Αξιολόγησης» στο τέλος του έργου, με συγκεκριμένες προτάσεις για αποτελεσματικότερη εκπόνηση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Β.4 Έξοδα προβολής και διαφήμισης

Τα έξοδα για πραγματοποίηση ημερίδων, δημιουργία ιστοσελίδας κτλ, με τα συνολικά αποτελέσματα των ερευνητικών ομάδων ανά Ίδρυμα.

Β.5 Έξοδα Ταξιδίων

Οι μετακινήσεις του Ιδρυματικού Υπευθύνου για συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥπΕΠΘ όταν αυτό επιβάλλεται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στους ΕΛΚΕ των οικείων ΑΕΙ.

Οι μετακινήσεις του Ιδρυματικού Υπευθύνου α) για συμμετοχή σε εκδηλώσεις (συνέδρια, εκθέσεις κ.α.) για την προβολή και προώθηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων των υποέργων, κλπ.

 

Β.6 Έντυπα και Γραφική Ύλη.

Η προμήθεια εντύπου υλικού, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ, καθώς και αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων που τεκμηριωμένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Β.7 Διάφορα Λοιπά Έξοδα

Διαφορά Λοιπά έξοδα, που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω, αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης.

Β.8 Έμμεσα Έξοδα

Αφορά μόνο τα «Έμμεσα έξοδα», η επιλεξιμότητα των οποίων καθορίζεται στην παράγραφο 3.4 του παρόντος κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμη μπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη η οποία τεκμηριωμένα συμβάλλει στην ομαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι στην Πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια η σκοπιμότητα κάθε προβλεπόμενης δαπάνης και η σύνδεσή της με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες αλλά και την εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατάτμηση διαγωνισμών.

Οποιεσδήποτε δαπάνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης ερευνητικών ομάδων και  χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη συγκεκριμένη πράξη, πρέπει να αφορούν στο γενικότερο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και να εξυπηρετούν τους στόχους της ενέργειας και του έργου.

3.4    Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται για τις πράξεις που προκηρύσσονται με την παρούσα πρόσκληση είναι άμεσες και έμμεσες δαπάνες.  Σύμφωνα με το Άρθρο 31 «Έμμεσα έξοδα» της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β), στις περιπτώσεις πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ που υλοποιούνται από δικαιούχους με ίδια μέσα μέσω επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κατ’ αποκοπή υπολογισμού επί των άμεσων δαπανών. 

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Έμμεσο κόστος πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ», η μη ύπαρξη στην παρούσα φάση εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεθοδολογίας για την εφαρμογή του Άρθρου 11(3) β) (άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισμού 1081/2006, σημαίνει ότι μέχρι την οριστικοποίηση των υπό διαμόρφωση ρυθμίσεων οι έμμεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ είναι επιλέξιμες εφόσον:

·         Βασίζονται στο πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης.

·         Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.

·         Η δήλωσή τους γίνεται με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄ αποκοπή).

Ως εκ τούτου, στις αιτήσεις χρηματοδότησης (Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων) που θα υποβάλουν οι δυνητικοί Δικαιούχοι, η κατηγορία «Έμμεσες Δαπάνες» του ΤΔΠΠ – ΕΚΤ (πεδίο 113) θα υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες, δηλαδή με πλήρη αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει νόμιμων παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’ αποκοπή.

Υπενθυμίζεται ότι, κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματική δαπάνη, η οποία αποδεικνύεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή με ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας παραστατικό στοιχείο που φυλάσσεται στο φάκελο οικονομικής διαχείρισης του έργου για τις ανάγκες του οικονομικού ελέγχου επί μία τριετία μετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  Επισημαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός οικονομικός φάκελος τήρησης των παραστατικών.  Επίσης σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα ή ο κωδικός του έργου στο οποίο χρεώνεται.

3.5        Για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ισχύει ότι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με Αρ.Πρ.14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008, Άρθρο 28  καθώς και στο Aρ.Πρωτ.4119 /22-06-2009 έγγραφο της   Ειδικής Υπηρεσίας   Αρχής πληρωμής  του ΥΠΟΙΟ.

 

4     ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1        Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόμενη ημερομηνία της έκδοσης της πρόσκλησης ως και την 30η Νοεμβρίου  2009.

4.2        Ενδεικτικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 120.000.000,00€.

4.3        Τρόπος υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων

Κάθε Ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ερευνητικός Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009 μόνο μια πρόταση για τον Άξονα Προτεραιότητας στον οποίο ανήκει, ανάλογα με την έδρα του. Προκειμένου να αποσταλεί η πρόταση για αξιολόγηση, η Επιτροπή Ερευνών ο Ειδικός Λογαριασμός των ΝΠΔΔ ή οι Οικονομικές Διευθύνσεις για τα ΝΠΙΔ θα πρέπει να συγκεντρώσει και να ταξινομήσει τις προτάσεις των Ερευνητικών Ομάδων από όλα τα Τμήματα του, να οργανώσει τους φακέλους που θα αποσταλούν στην Διαχειριστική Αρχή και να συμπληρώσει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης.

Ο κάθε Ερευνητικός Φορέας Υλοποίησης (ΑΕΙ) που επιθυμεί να υποβάλει πρόταση θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει τα έντυπα καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσης ενότητας. Τα έντυπα διατίθενται στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr/proskliseis06e.asp, και www.edulll.gr

Όλα τα απαιτούμενα από τη πρόσκληση στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή έως την 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 μ.μ με διαβιβαστικό μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού των ΝΠΔΔ ή τις Οικονομικές Διευθύνσεις για τα ΝΠΙΔ.

Προτάσεις που δεν έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη για την αξιολόγηση.

1.   Έντυπη Υποβολή Πρότασης:

A.   Η Ιδρυματική πρόταση:

Έντυπη υποβολή σε δύο (2) αντίγραφα, σε ξεχωριστά Ντοσιέ (2). Το κάθε αντίγραφο θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα χωρίζονται μεταξύ τους με την χρήση διαχωριστικών:

1.   την Αίτηση Χρηματοδότησης (με πρωτόκολλο του ιδρύματός & ημερομηνία)

2.   τα συνημμένα στην αίτηση χρηματοδότησης έγγραφα

3.   το Έντυπο Υποβολής του Υποέργου των Κεντρικών Δράσεων

4.   το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης

5.   τον συνοδευτικό πίνακα (Παράρτημα Γ) στον οποίο θα αναγράφονται: ο κωδικός της πρότασης όπως αυτός διαμορφώνεται στο Έντυπο Υποβολής, ο τίτλος της υποβληθείσας προς αξιολόγηση έρευνας, τα ονόματα των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας, του Συντονιστή, των Υπευθύνων κάθε ερευνητικής ομάδας, οι Θεματικές Περιοχές στις οποίες ανήκει η προτεινόμενη έρευνα και ο αιτούμενος προϋπολογισμός της, συμπληρωμένος με βάση της αναγραφόμενες στο παράρτημα Οδηγίες Συμπλήρωσης. Ο πίνακας αυτός θα έχει την μορφή του επισυναπτόμενου στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα Γ, με τίτλο: «Στοιχεία Υποβληθεισών προτάσεων για Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας στα ΑΕΙ ....»

 

Εξωτερικά του Ντοσιέ θα πρέπει να αναφέρονται:

1.       τα στοιχεία του Ερευνητικού Φορέα Υλοποίησης (το όνομα του Ιδρύματος).

2.       ο τίτλος της Πρόσκλησης που είναι: «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας στο Ερευνητικό Φορέα ΑΕΙ .....»,

3.       η κατηγορία πράξης 10.74.11.03.01 ή 11.74.11.03.01 ή 12.74.11.03.01 κατά περίπτωση

 

B.       Για κάθε πρόταση χρηματοδότησης ερευνητικής ομάδας:

Έντυπη υποβολή σε τρία (3) αντίγραφα, σε ξεχωριστά Ντοσιέ (3 Ντοσιέ). Το κάθε αντίγραφο θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα χωρίζονται μεταξύ τους με την χρήση διαχωριστικών:

1.       το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, (όπως αυτό θα αναρτηθεί)

2.       Πίνακας συμπληρωμένος με τα μέλη της κύριας ερευνητικής ομάδας (βλέπε Παράρτημα Δ), καθώς και με τις ιδιότητες των υπόλοιπων μελών της ερευνητικής ομάδας.

Εξωτερικά του κάθε Ντοσιέ θα πρέπει να αναφέρονται:

1.       τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης (το όνομα του Ιδρύματος).

2.       το Τμήμα

3.       ο τίτλος της Πρόσκλησης που είναι: «Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας στο Ερευνητικό Φορέα ΑΕΙ...»,

4.       η κατηγορία πράξης: 10.74.11.03.01 ή 11.74.11.03.01 ή 12.74.11.03.01 κατά περίπτωση

5.       η κωδικοποίηση της πρότασης όπως συμπληρώνεται στο Έντυπο Υποβολής

6.       η Θεματική ή οι Θεματικές περιοχές στις οποίες εντάσσεται όπως αυτές ορίζονται στο κείμενο της Πρόσκλησης

7.       ο τίτλος της έρευνας και των ερευνητικών ομάδων

8.       το όνομα του Συντονιστή

9.       τα ονόματα των Υπευθύνων των Ερευνητικών Ομάδων

Επισημαίνεται ότι τα πρωτότυπα των παραπάνω εγγράφων/ εντύπων για να γίνουν δεκτά θα πρέπει να έχουν σε κάθε σελίδα την σφραγίδα του Ιδρύματος και να φέρουν όπου προβλέπεται τις αντίστοιχες υπογραφές.

2. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης:

Ιδρυματική Πρόταση και προτάσεις χρηματοδότησης ερευνητικών ομάδων.  

α)      Ηλεκτρονική υποβολή σε τρία (3) αντίγραφα, σε ξεχωριστά CD (3). Το κάθε αντίγραφο θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες δημιουργίας των CD:

1.   την Αίτηση Χρηματοδότησης (με πρωτόκολλο του ιδρύματός & ημερομηνία)

2.   το Έντυπο Υποβολής του Υποέργου των Κεντρικών Δράσεων

3.   το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης

4.   τον συνοδευτικό πίνακα (Παράρτημα Γ) στον οποίο θα αναγράφονται: ο κωδικός της πρότασης όπως αυτός διαμορφώνεται στο Έντυπο Υποβολής, ο τίτλος της υποβληθείσας προς αξιολόγηση έρευνας, τα ονόματα των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας, του Συντονιστή, των Υπευθύνων κάθε ερευνητικής ομάδας, οι Θεματικές Περιοχές στις οποίες ανήκει η προτεινόμενη έρευνα και ο αιτούμενος προϋπολογισμός της, συμπληρωμένος με βάση της αναγραφόμενες στο παράρτημα Οδηγίες Συμπλήρωσης. Ο πίνακας αυτός θα είναι με την μορφή του επισυναπτόμενου στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα Γ, με τίτλο: «Στοιχεία Υποβληθεισών προτάσεων για Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας στον Ερευνητικό Φορέα ΑΕΙ....»

5.   Για κάθε ερευνητική ομάδα του Ιδρύματος θα επισυναφθούν τα Πλήρη και Σύντομα βιογραφικά σημειώματα του Συντονιστή και των Υπευθύνων καθώς και των υπολοίπων μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας (για τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα βλ. Παράρτημα Β’), τα οποία θα αποσταλούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Για κάθε μια ερευνητική ομάδα θα υπάρχει ξεχωριστός φάκελος με ονομασία τον κωδικό της πρότασης.

β)      Η ηλεκτρονική μορφή του ΤΔΕ Προτεινόμενης Πράξης υποβάλλεται έως την 30η Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει, σε περίπτωση που λειτουργεί το ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ, με την χρήση της Ηλεκτρονικής Υποβολής. Συγκεκριμένα, θα καταχωρηθούν τα ΤΔΕ Προτεινόμενης Πράξης, θα γίνει εξαγωγή σε αρχείο XML, το οποίο θα υποβληθεί μέσω του Web-Site στην (Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής), με παράλληλη κοινοποίηση του καταχωρημένου πλέον δελτίου, στο e-mail: mlyra@epeaek.gr, καθώς επίσης και με CD. Στην περίπτωση που το ΟΠΣ λειτουργήσει κατά την διάρκεια αξιολόγησης των προτάσεων, οι Δυνητικοί Δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους πριν από την Απόφαση Ένταξης.

Η συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Έργου Προτεινόμενης Πράξης, και των Εντύπων Υποβολής, καθώς και η ηλεκτρονική μορφή τους, αποβλέπουν στη διασφάλιση της παροχής όλων εκείνων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για να μπορέσει το ΥπΕΠΘ να αξιολογήσει συγκριτικά όλες τις προτάσεις και να επιλέξει τις καλύτερες.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

Τρόπος Οργάνωσης των προτάσεων ανά Ερευνητικό Φορέα Ίδρυμα για την Υποβολή τους προς Αξιολόγηση:

Οι προτάσεις των Ερευνητικών Φορέων Ιδρυμάτων που θα υποβληθούν για αξιολόγηση θα είναι οργανωμένες με τον εξής τρόπο:

1. Οργάνωση των επιμέρους προτάσεων για την ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων.

Κατά την διαδικασία της υποβολής των προτάσεων για την ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων, κάθε πρόταση για έρευνα θα υποβάλλεται αυτούσια προς αξιολόγηση, με συμπληρωμένα:

1. Το Έντυπο Υποβολής, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις Οδηγίες συμπλήρωσης του, στο οποίο θα αναγράφονται:

v  η κωδικοποίηση της Πρότασης

v  οι Θεματικές Περιοχές και ο κωδικός της επιστημονικής περιοχής (βλέπε συνημμένο πίνακα) στις οποίες ανήκει η πρόταση, προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση και αξιολόγηση των προτάσεων ανάλογα με το περιεχόμενο τους,

v  αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο ανά συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα που πρόκειται να υλοποιηθεί, οργανωμένο σε συγκεκριμένα Πακέτα Εργασίας με παραδοτέα,

v  ανάλυση της οργανωτικής δομής / διοικητικής οργάνωσης των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων και των εξωτερικών συνεργατών

v  ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης της πρότασης,

v  η οικονομική ανάλυση ανά δραστηριότητα.

2.   τα βιογραφικά όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην έρευνα δηλαδή του Συντονιστή, των Επιστημονικών Υπευθύνων και των υπόλοιπων μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας κλπ

Η χρηματοδότηση της κάθε ερευνητικής ομάδας αποτελεί ξεχωριστό διακριτό – παραδοτέο. Ως εκ τούτου κρίνεται ξεχωριστά και έχει αυτοτελή πορεία υλοποίησης με δικό του προϋπολογισμό, επιλέξιμες δαπάνες και δείκτες παρακολούθησης, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του φυσικού  και οικονομικού αντικειμένου.

Οι Θεματικές Περιοχές στις οποίες θα αφορούν οι υπό κρίση προτάσεις για έρευνα είναι οι εξής:

1)   Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες

2)   Νομικές, Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες

3)   Βιολογικές και Ιατρικές επιστήμες

4)   Γεωτεχνικές επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστημικές επιστήμες

5)   Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και

6)   Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

2. Συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης .

Η συμπλήρωση του ΤΔΕ Προτεινόμενης Πράξης θα γίνει με βάση τις οδηγίες συμπλήρωσης του που υπάρχουν συνημμένες της παρούσας πρόσκλησης.

Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης που θα υποβληθεί μαζί με τα Έντυπα Υποβολής των προς χρηματοδότηση προτάσεων για έρευνα θα περιέχει τα εξής υποέργα:

1.   Ερευνητικά Υποέργα με τίτλο την περιγραφή της έρευνας που θα υλοποιηθεί από τις ερευνητικές ομάδες. Τα υποέργα αυτά αφορούν όλες τις επιμέρους χρηματοδοτήσεις ερευνητικών ομάδων του Ερευνητικού Φορέα Ιδρύματος, που υποβάλλονται προς αξιολόγηση.

2.   Υποέργο, με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις». Το υποέργο αυτό αφορά την οριζόντια δράση διοικητικής υποστήριξης του Ιδρυματικού έργου, την δημοσιότητα καθώς και την ανεξάρτητη δράση της αξιολόγησης της συνολικής υλοποίησης του έργου. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω υποέργου διαμορφώνεται όπως αναγράφεται στο Κεφάλαιο 3.3.Β, σελ. 17 του παρόντος κειμένου.

4.4        Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.           Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr, www.edulll.gr

2.           Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr, www.edulll.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

3.           Βεβαίωση Διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από άλλη Διαχειριστή Αρχή

4.           Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

5.           Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

6.           «Βεβαίωση από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Ερευνητικού Φορέα Ιδρύματος για μεν τα ΑΕΙ: α) σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) στο Ίδρυμα και β) σχετικά με την σύνταξη και την υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π. της ετήσιας απογραφικής έκθεσης σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας.(τμήμα, Σχολή, Υπηρεσία) του Ιδρύματος», η οποία θα πρέπει να αποσταλεί πριν από την Έκδοση της Απόφασης Ένταξης. Για δε τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν1514(1985) και Ν2919(2001).

7.           Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.

8.           Έντυπο Υποβολής συμπληρωμένο για κάθε πρόταση χρηματοδότησης έρευνας με επιμερισμό του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με το φυσικό, σύµφωνα µε την εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

Β. Σκοπιμότητα της πράξης, 

Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και

Δ. Ωριμότητα της πράξης.

4.5        Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CDs) στη Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Πιττακού 2-4 και Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες και έως την 30η Νοεμβρίου 2009. Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των αρμοδίων.

5     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

5.1       Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της αξιολόγησης.

Η εξέταση των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων της Πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου η Πρόταση να συμμετέχει στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης διασφαλίζουν ότι:

Π1. Ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης.

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης, όπως προκύπτει από σχετική νομοθετική ή άλλη διοικητική πράξη. Η αρμοδιότητα του δικαιούχου τεκμηριώνεται με στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης.

Π2. Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης.

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση όπως:

 1. Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr .
 2. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ). υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr . Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.
 3. Βεβαίωση Διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από άλλη Διαχειριστή Αρχή
 4. Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
 5. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 6. «Βεβαίωση από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Ερευνητικού Φορέα Ιδρύματος για μεν τα ΑΕΙ: α) σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) στο Ίδρυμα και β) σχετικά με την σύνταξη και την υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π. της ετήσιας απογραφικής έκθεσης σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας.(τμήμα, Σχολή, Υπηρεσία) του Ιδρύματος», η οποία θα πρέπει να αποσταλεί πριν από την Έκδοση της Απόφασης Ένταξης. Για δε τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το Ν1514(1985) και Ν2919(2001).
 7. Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.
 8. Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στην πρόσκληση.

Π3. Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα σωστά και υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους.

Εξετάζεται αν τα έντυπα της πρότασης έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους.

Π4. Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ.

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ, η οποία αρχίζει την 01/01/2007 και περατώνεται στις 31/12/2015.

Π5. Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση.

Ελέγχεται αν η Πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες.


Π6. Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού των Ταμείων.

Εξετάζεται η επιλεξιμότητα της Πράξης με βάση τα Κριτήρια Διαχωρισμού των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο "Συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ – Κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ" του ΕΠ.

Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των Πράξεων. Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ. Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της Πράξης.

5.2       Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., με βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:

(i)          πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

(ii)         σκοπιμότητα της πράξης, 

(iii)        τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και

(iv)       ωριμότητα της πράξης.

Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων έχει ως εξής:

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1. Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαμβάνει σαφώς περιγεγραμμένο και επαρκώς ποσοτικοποιημένο φυσικό αντικείμενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης γίνεται με την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ περιλαμβάνει δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως με αυτή την Πράξη, χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.

Επίσης, εξετάζεται εάν καθορίζεται με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που πρόκειται να υλοποιηθεί από κάθε μια συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα προκειμένου να καταλήξει η προτεινόμενη έρευνα στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.


Α2. Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της Πράξης όσον αφορά: α) τη μεθοδολογία υλοποίησης και γ) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα χαρακτηριστικά της.

Α3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της Πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.

Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Πράξης, με βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).

Η ανάλυση του κόστους ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

·                     Αποζημιώσεις των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας και λοιπών συνεργατών

·                     Μετακινήσεις

·                     Προμήθειες

·                     Δημοσιότητα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

·                     Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες

·                     Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου του Ιδρύματος

·                     Αξιολόγηση της πράξης κλπ

 1. Το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά (στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).
 2. Την ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τα διακριτά παραδοτέα των επί μέρους υποέργων, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή/και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης.

Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της Πράξης σε σχέση με:

 1. Το φυσικό αντικείμενο.
 2. Την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ).
 3. Τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της Πράξης.

Α5. Ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.

Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και για την αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίησης όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα κριτήρια θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ.

Το κριτήριο Α3 και Α4 μπορεί να βαθμολογηθεί και με ΝΑΙ υπό Όρους στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της αξιολόγησης τροποποιηθεί ο Προϋπολογισμός συγκεκριμένων δράσεων ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

 

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθμισης: 60%)

Β1. Συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης θεματικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσματικότητα Πράξης. (2%)

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεματικού Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συμβάλλει άμεσα στους ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεματικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής.

Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης. (3%)

Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονομικού μεγέθους της προτεινόμενης Πράξης για την αντιμετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόμενο κριτήριο). Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναμενόμενες εκροές της Πράξης σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Β3. Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών. ( 13%)

Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των άμεσα ή και έμμεσα ωφελουμένων στην περίπτωση βασικής έρευνας, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη Πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού-στόχου ή και κάλυψη ερευνητικών αναγκών στον οποίο απευθύνεται και επαρκή προσαρμογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.

Β4.Συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών (2%)

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας κλπ.

Στην παρούσα πρόσκληση θα ληφθεί υπ’ όψη το αν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης έρευνας, προβλέπεται να έχουν επιπτώσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

 

 

Β5.Διατηρησιμότητα της παρέμβασης μετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης (3%).

Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση υπάρχει πρόβλεψη και η τεκμηρίωση για την συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και μετά την λήξη της χρηματοδότησης της συγκεκριμένης πράξης

Β6. Καινοτομικότητα της πράξης. (37%)

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση το ότι:

 1. Η ίδια η προτεινόμενη Πράξη, ως εκ του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της, προάγει ευθέως την έρευνα στην αντίστοιχη Επιστημονική περιοχή.
 2. Η Δράση στην οποία υπάγεται η προτεινόμενη Πράξη είναι στη σύλληψη και τη στόχευσή της καινοτομική για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα
 3. Η ίδια η προτεινόμενη Πράξη, ως εκ του περιεχομένου της, προάγει ευθέως την έρευνα και την καινοτομία
 4. Αφορά έρευνα για πρωτότυπα προϊόντα, υλικά και υπηρεσίες, ιδέες και τεκμηριωμένες μελέτες για νέα προϊόντα.
 5. Τα καινοτομικά στοιχεία του προγράμματος διαπνέουν τόσο την κεντρική ιδέα στην οποία βασίστηκε ο σχεδιασμός του όσο και το σύνολο σχεδόν του έργου.

Β7.Προσαρμογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Δεν εφαρμόζεται διότι καλύπτεται από τα άλλα κριτήρια

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιμότητα Πράξης), οι προτεινόμενες Πράξεις βαθμολογούνται και ιεραρχούνται με χρήση συντελεστών στάθμισης. Οι αξιολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), με άριστα το 10. Για τα κριτήρια Β1, Β2, Β3 και Β6 υφίσταται λόγος αποκλεισμού αν η βαθμολογία σε αυτά είναι μικρότερη του 5. 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Γ1. Συνέπεια με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές

Εξετάζεται η συνέπεια και συμβατότητα της προτεινόμενης Πράξης με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).

Γ2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δημοσίων συμβάσεων της Πράξης.

Γ3. Τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον.  

Αξιολογούνται ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης στο περιβάλλον. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες Δράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική έρευνα ή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σημειώνεται όμως ότι το κριτήριο δεν έχει γενική εφαρμογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στα προγράμματα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρμογής) της με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 ΚΥΑ «Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006).

Γ4. Προαγωγή της ισότητας των φύλων

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει την καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Γ5. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Γ6. Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία.

Γ7. Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, την δημοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσμάτων.

Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης για την προτεινόμενη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόμενες στην πρόταση ενέργειες ενημέρωσης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού-στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόμενη Πράξη. Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δημοσιοποίηση και στην διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης.

Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθμισης: 40%)

Δ1.    Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης. (40%)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, συνεργασίες, την εμπειρία από την υλοποίηση παρεμφερών έργων, την επιστημονική κατάρτιση των δυνητικών δικαιούχων κλπ για την έναρξη υλοποίησής της.

Στο πλαίσιο του εν λόγω κριτηρίου θα ληφθούν υπ’ όψη και θα βαθμολογηθούν και τα εξής:

*                  Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση του συντονιστή της ερευνητικής ομάδας όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του σημείωμα, τη ποιότητα των δημοσιεύσεών / ανακοινώσεων του και τυχόν άλλου παραγόμενου ερευνητικού έργου, ιδιαίτερα στο γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο του ή στο προτεινόμενο έργο ή από υλοποίηση συναφών και άλλων έργων  (13%)

*                  Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση των υπευθύνων των τουλάχιστον τριών συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων  όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα, τη ποιότητα των δημοσιεύσεών / ανακοινώσεων τους και τυχόν άλλου παραγόμενου ερευνητικού έργου, ιδιαίτερα στο γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο τους ή στο προτεινόμενο έργο ή από υλοποίηση συναφών και άλλων έργων  (11%)

*                  Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην κύρια ερευνητική ομάδα όπως αποδεικνύεται από τα βιογραφικά τους σημειώματα, τη ποιότητα των δημοσιεύσεών / ανακοινώσεων τους και τυχόν άλλου παραγόμενου ερευνητικού έργου και του γνωστικού επιστημονικού τους αντικειμένου με το αντικείμενο της Προτεινόμενης Έρευνας ιδιαίτερα στο γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο του ή στο προτεινόμενο έργο ή από υλοποίηση συναφών και άλλων έργων  (9%)

*                  Οργανωτική Δομή /Διοικητική οργάνωση των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων και των εξωτερικών συνεργατών. Επιπλέον σε επίπεδο κύριας ερευνητικής ομάδας θα ληφθεί υπ’ όψη αν υπήρχε την τελευταία πενταετία πριν από το πρόγραμμα συνεργασία σε διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων (8%)

Στη συγκριτική αξιολόγηση υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Δ (Ωριμότητα Πράξης), οι προτεινόμενες Πράξεις βαθμολογούνται και ιεραρχούνται με χρήση συντελεστών στάθμισης. Οι αξιολογητές βαθμολογούν το κριτήριο από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), με άριστα το 10. Για τo κριτήριο Δ1 υφίσταται λόγος αποκλεισμού αν η βαθμολογία του είναι μικρότερη του 5.

Παρέχεται η δυνατότητα επαύξησης της βαθμολογίας μιας πρότασης στις εξής περιπτώσεις:

 

v  Όταν η πρόταση που υποβάλλεται εκτός από την διεπιστημονικότητα καλύπτει και την διιδρυματικότητα δηλαδή συμμετέχει στην κύρια ερευνητική ομάδα τουλάχιστον μια ερευνητική ομάδα από άλλο Ίδρυμα ή Ερευνητικό Κέντρο, με συντελεστή 1,03

v  Όταν προβλέπεται συμμετοχή στην κύρια ερευνητική ομάδα μετακλητού ερευνητή από το εξωτερικό, με συντελεστή 1,05

 

Οι συντελεστές μπορεί να εφαρμόζονται σωρευτικά ως ένα μέγιστο 1,08.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική.

Διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης

Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στην ίδια χρονική περίοδο προτάσεων, με έναρξη την 27/07/2009 και λήξη την 30/11/2009.

Η αξιολόγηση θα αρχίσει εντός του πρώτου μηνός από την λήξη υποβολής των προτάσεων, και ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών. Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου και για τις οποίες τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης κατά τον έλεγχο πληρότητας έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης.

Οι Προτάσεις που συγκεντρώνονται στο ΥπΕΠΘ πρωτοκολλούνται και ταξινομούνται φυσικά και ηλεκτρονικά. Τα έντυπα υποβολής που αναφέρονται σε κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης Ερευνητικής Ομάδας  (ΠΧΕΟ) ταξινομούνται ξεχωριστά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά που ζητούνται στο έντυπο υποβολής. Στη συνέχεια προωθούνται για συγκριτική αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση αποβλέπει στην επιλογή των ΠΧΕΟ εκείνων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του προγράμματος και της πρόσκλησης και παρέχουν εχέγγυα ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με τον εγκρινόμενο προϋπολογισμό.

Πριν την έναρξη της αξιολόγησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, μπορεί να ζητήσει από τον δυνητικό τελικό δικαιούχο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Να σημειωθεί ότι τυχόν  ψευδή στοιχεία θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προτεινόμενης Πρότασης για Χρηματοδότηση Ερευνητικής Ομάδας. Ακόμη και αν αυτή η διαπίστωση γίνει μετά την ένταξη της πράξης η ΕΥΔ δύναται να διακόψει τη χρηματοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Στάδια αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση ακολουθεί τα παρακάτω τέσσερα στάδια:

α. έλεγχος των κριτηρίων αποκλεισμού ΠΧΕΟ / προκαταρκτικός έλεγχος.

β. αξιολόγηση κάθε ΠΧΕΟ ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από κριτές

γ. αξιολόγηση των υποέργων ανά θεματική περιοχή, από αντίστοιχες μικτές  θεματικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων, εφ’ όσον απαιτείται.

δ. Διαμόρφωση της οριστικής εισήγησης από Επιτροπή που ορίζεται από την ΕΥΔ.

α. Έλεγχος κριτηρίων αποκλεισμού - Προκαταρκτικός έλεγχος

Τα κριτήρια αποκλεισμού αξιολογούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ.

Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην απόρριψη από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των ΠΧΕΟ οι οποίες δεν ικανοποιούν τις τυπικές απαιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Με τον έλεγχο αυτό διευκολύνεται η ουσιαστική αξιολόγηση, γιατί απορρίπτονται ΠΧΕΟ οι οποίες δεν περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη κρίση και δεν πείθουν ότι ο προτείνων φορέας είναι ώριμος να αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Η βαθμολόγηση γίνεται με ΝΑΙ /ΟΧΙ κατά κριτήριο. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, με τη σειρά που παρουσιάζονται, η βαθμολόγηση είναι ΟΧΙ, η ΠΧΕΟ απορρίπτεται και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση. 

β. Αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες

Το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης προβλέπει την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση προτάσεων από δύο ανεξάρτητους κριτές / εμπειρογνώμονες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση,  βαθμολογούνται από εμπειρογνώμονες της αντίστοιχης θεματικής περιοχής και επιστημονικής εξειδίκευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από συνεργασία της ΕΥΔ με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε περίπτωση που στο Έντυπο Υποβολής ορίζονται δυο ή και περισσότερες  Θεματικές περιοχές (όπως αυτές προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση), τότε η κρίση θα γίνει από αξιολογητές των αντίστοιχων Θεματικών. Σχετικά με τον συντελεστή βαρύτητας της βαθμολογίας των ανεξάρτητων κριτών, αυτός θα προσαρμοστεί ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας της κάθε θεματικής όπως θα συμπληρωθεί στο έντυπο Υποβολής. Δηλαδή αν για παράδειγμα η έρευνα μιας πρότασης κατά 60% αφορά στην θεματική 1 και κατά 40% στην θεματική 2, αντίστοιχα θα  οριστούν και οι συντελεστές βαρύτητας των αξιολογητών της θεματικής 1 και της θεματικής 2.

Οι αξιολογητές θα επιλεγούν για  την αμεροληψία και το κύρος τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της κρίσης και επίσης θα είναι έλληνες, αναγνωρισμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής ή ερευνητικής κοινότητας.

Η εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης προϋποθέτει καλή γνώση των κανόνων συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από τους κριτές, οι οποίοι καλούνται να μελετήσουν το σχετικό φάκελο πριν την αξιολόγηση.

Η βαθμολόγηση γίνεται με ΝΑΙ /ΟΧΙ για τα κριτήρια των ομάδων Α (Πληρότητα και Σαφήνεια της Πράξης) και Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων) . Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια των εν λόγω Κατηγοριών. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, με τη σειρά που παρουσιάζονται, η βαθμολόγηση είναι ΟΧΙ, η ΠΧΕΟ απορρίπτεται και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση. 

Τα κριτήρια των κατηγοριών Β (Σκοπιμότητα Πράξης) και Δ (Ωριμότητα Πράξης), βαθμολογούνται και ιεραρχούνται με χρήση συντελεστών στάθμισης. Οι αξιολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), με άριστα το 10. Για τα κριτήρια Β1, Β2, Β3 και Β6 και Δ1 υφίσταται λόγος αποκλεισμού αν η βαθμολογία σε αυτά είναι μικρότερη του 5. 

Οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10, με άριστα το 10 και σχολιάζουν λεπτομερώς τους λόγους της βαθμολογίας αυτής. Ο αναλυτικός σχολιασμός της βαθμολογίας είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της αξιολόγησης. Διατυπώνεται πρόταση σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού για την ορθολογική εκτέλεση του υποέργου. Κατά το στάδιο αυτό μπορεί να γίνει και περικοπή δαπανών από τους κριτές, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες των δύο κριτών για την ίδια ΠΧΕΟ η οποία ανήκει σε μια θεματική περιοχή, διαφέρουν κατά περισσότερο από τρεις μονάδες, καλείται και τρίτος κριτής να βαθμολογήσει, και τελικά συνυπολογίζονται οι δύο κοντινότερες βαθμολογίες.

Οι βαθμολογίες κάθε κριτή για κάθε κριτήριο και ΠΧΕΟ εισάγονται από την Ειδική Υπηρεσία στον υπολογιστή και υπολογίζονται οι μέσοι όροι.

Όλες οι ΠΧΕΟ ταξινομούνται ανάλογα με την βαθμολόγια τους και ανά θεματική περιοχή.

Κάθε εμπειρογνώμονας δηλώνει εκ των προτέρων ότι α) δεν έχει καμία σχέση συγγένεια έως τετάρτου βαθμού και β) κοινή ερευνητική δραστηριότητα την τελευταία πενταετία με τους συμμετέχοντες στις προτάσεις που αναλαμβάνει να κρίνει και γ) ότι δεν ανήκει στον αντίστοιχο Ίδρυμα Ερευνητικό Φορέα που υποβάλει την πρόταση για Αξιολόγηση. Αν αντιληφθεί ότι ισχύει ένα από τα παραπάνω κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα επιστρέψει το φάκελο χωρίς να αξιολογήσει την συγκεκριμένη Πρόταση.

Οι αξιολογήσεις γίνονται σε χώρο που διαμορφώνει κατάλληλα η Ειδική Υπηρεσία, στον οποίο μεταφέρονται αντίτυπα των ΠΧΕΟ. Οι ΠΧΕΟ κατατάσσονται κατά Θεματική Περιοχή και επιστημονική εξειδίκευση, και προωθούνται για αξιολόγηση από ανάλογης εξειδίκευσης κριτές.

Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αξιολογήσεις, παραμένει ασφαλισμένος, ώστε να μην είναι δυνατή η αλλοίωση του περιεχομένου των φακέλων. Κατά τη διάρκεια εργασίας των κριτών παραμένει πάντα στο χώρο ένας επόπτης, μέλος του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ή άλλης μονάδας του ΥπΕΠΘ, ο οποίος παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων, δίνει πληροφορίες στους εμπειρογνώμονες και κατανέμει τους φακέλους. Δεν είναι επιτρεπτή η απομάκρυνση του επόπτη, χωρίς αναπλήρωσή του από άλλον.

Οι κριτές οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το ΥπΕΠΘ καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (με κοινή συμφωνία) να προσέλθουν στο συγκεκριμένο χώρο για την αξιολόγηση. Ο κάθε κριτής παραλαμβάνει το φάκελο μιας ΠΧΕΟ μαζί με το φύλλο αξιολόγησης. Αν προκύψει πρόβλημα με κάποιον κριτή για μία πρόταση που του έχει χρεωθεί, ο επόπτης συνεννοείται με την Ειδική Υπηρεσία για αλλαγή φακέλου. Κατά τη διάρκεια της μελέτης ενός φακέλου δεν επιτρέπεται η επικοινωνία του κριτή με άλλα άτομα εκτός του επόπτη. Μετά τη λήξη της αξιολόγησης, ο κριτής παραδίδει το φάκελο στον επόπτη μαζί με το φύλλο αξιολόγησης και παραλαμβάνει τον επόμενο φάκελο.

Τα ονόματα των κριτών είναι απόρρητα και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν, εκτός αν ειδικά ζητηθεί κάτι τέτοιο. Η κοινοποίηση του καταλόγου των κριτών δεν είναι υποχρεωτική για το ΥπΕΠΘ και εφόσον πραγματοποιηθεί δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναφορά στις ΠΧΕΟ που αξιολόγησε κάθε κριτής.

γ. Βαθμολόγηση των ΠΧΕΟ ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης από αντίστοιχες θεματικές επιτροπές.

Το ΥπΕΠΘ συγκροτεί επιτροπές ανά θεματική περιοχή ή επιτροπές που θα καλύπτουν δυο θεματικές περιοχές ταυτόχρονα, οι οποίες αποτελούνται από έλληνες εμπειρογνώμονες, αναγνωρισμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής ή ερευνητικής κοινότητας. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει απαραίτητα και ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ ως μέλος και συντονιστής.

Αφού ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το κάθε μέλος της θεματικής επιτροπής αναλαμβάνει την παρουσίαση του αντικειμένου των ΠΧΕΟ στα υπόλοιπα μέλη της θεματικής επιτροπής προκειμένου να συμπληρωθεί η βαθμολογία της πρότασης από το σύνολο των μελών της θεματικής επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του συντονιστή και εξετάζει τις ΠΧΕΟ, τις κρίσεις των ανεξάρτητων κριτών και οποιοδήποτε άλλο γραπτό στοιχείο τεθεί υπόψη της από το συντονιστή. Τα μέλη της επιτροπής καλούνται κυρίως να επιβεβαιώσουν ή όχι την πληρότητα και αξιοπιστία των αξιολογήσεων των ανεξάρτητων κριτών και να βαθμολογήσουν τις ΠΧΕΟ με ομοιόμορφο τρόπο, αιτιολογώντας σαφώς και αναλυτικά τις τυχόν αποκλίσεις από αυτούς στην εκτίμηση των διαφόρων στοιχείων της ποιότητας της ΠΧΕΟ. Οι ΠΧΕΟ εξετάζονται από την επιτροπή σειριακά και όχι ταυτόχρονα.

Η Θεματική Επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο των προτάσεων ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των Ομάδων Α και Γ καθώς και ως προς τις τυχόν επαυξήσεις στην βαθμολογία τους και την εφαρμογή των επαυξήσεων αυτών, με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Όλες οι ΠΧΕΟ ταξινομούνται ανά θεματική περιοχή. Οι ΠΧΕΟ σε κάθε θεματική περιοχή που συγκεντρώνουν βαθμολογία χαμηλότερη του 8 αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Στις ΠΧΕΟ που συγκεντρώνουν βαθμολογία 8 και άνω εφαρμόζονται οι τυχόν επαυξήσεις και στη συνέχεια ταξινομούνται ανά θεματική περιοχή και ανά Άξονα Προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία.

Τα μέλη της επιτροπής, αφού ανταλλάξουν απόψεις επί της ποιότητας της ΠΧΕΟ, τη βαθμολογούν με βάση το φύλλο αξιολόγησης το οποίο τους παρέχεται, συμπληρώνοντας οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται σ’ αυτό. 

Τα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων παραλαμβάνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ και οι βαθμολογίες εισάγονται στον υπολογιστή.

Για τη μυστικότητα της διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών και την κοινοποίηση των ονομάτων των μελών τους ισχύει ό,τι και για τις ανεξάρτητες κρίσεις. Τυχόν παραβίαση των κανόνων αυτών απαλλάσσει το ΥπΕΠΘ από οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής προς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και μέλη επιτροπών. Για τα στελέχη του ΥπΕΠΘ η παραβίαση αυτή συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις.

δ. Διαμόρφωση της οριστικής εισήγησης από Επιτροπή που ορίζεται από την ΕΥΔ.

Το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση του τελικού πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση καθώς και ο καθορισμός των ΠΧΕΟ οι οποίες τελικά θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης μέσω της συγκεκριμένης πράξης.

Συγκροτείται η Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από εμπειρογνώμονες και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας. Η επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του συντονιστή και αφού ενημερωθεί σε βάθος για τις διαδικασίες του προγράμματος εξετάζει τις προτάσεις, τις κρίσεις των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και των θεματικών επιτροπών καθώς και οτιδήποτε άλλο γραπτό στοιχείο τεθεί υπόψη της από το συντονιστή. Αξιολογεί τα κριτήρια της ομάδας κριτηρίων Γ, καθώς και άλλων κατηγοριών όπου θα το κρίνει απαραίτητο και κρίνει την εφαρμογή ή μη των συντελεστών επαύξησης. Επιπλέον διαμορφώνει τον τρόπο κατανομής του διατιθέμενου ενδεικτικού π/υ όπως περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη την Θεματική Περιοχή Έρευνας και τους ενδεικτικούς π/υ των Αξόνων Προτεραιότητας.

Η συγκεκριμένη επιτροπή, που θα οριστεί για την διαμόρφωση της οριστικής εισήγησης των εγκεκριμένων προτάσεων, θα υφίσταται καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου, (δηλαδή τρία έως πέντε χρόνια), με αντικείμενο της, τις τυχόν επαναξιολογήσεις χρηματοδοτήσεων ερευνητικών ομάδων, όταν και εάν αυτό χρειαστεί.

Η ανεξάρτητη βαθμολογία των εμπειρογνωμόνων υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας 70% επι της συνολικής βαθμολογίας και της θεματικής επιτροπής με συντελεστή 30% και εξάγεται η τελική βαθμολογία. Στη βαθμολογία αυτή εφαρμόζεται ο συντελεστής επαύξησης σε όσα όσες προτάσεις κρίθηκε ότι πρέπει αυτός να εφαρμοσθεί και εξάγεται η τελική βαθμολογία τους.

Η εν λόγω επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις ΠΧΕΟ οι οποίες είναι ήδη  ταξινομημένες ανά θεματική περιοχή  και ανά Άξονα Προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία και τις επαυξήσεις τις οποίες έχει επιμεληθεί η αντίστοιχη Θεματική Επιτροπή.

Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει τον αριθμό των ΠΧΕΟ ανά θεματική περιοχή και Άξονα Προτεραιότητας που θα χρηματοδοτηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισμούς που εισηγήθηκαν οι θεματικές επιτροπές.

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους και θα επιλεγεί για ένταξη η πρόταση που θα συγκεντρώνει την υψηλότερη τελική βαθμολογία, από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου) με άριστα το 10 και με μικρότερη δυνατή βαθμολόγηση το 8, όπως προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Η τελική βαθμολογία μιας ΠΧΕΟ μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά από τον ακόλουθο τύπο: 

Όπου:

Β: ο τελικός βαθμός μιας ΠΧΕΟ

βiκ: ο βαθμός κριτηρίου σκοπιμότητας i (i = 1,..., 6) του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα - κριτή k (k = 1, 2)

δ1k: o βαθμός κριτηρίου ωριμότητας 1 του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα - κριτή k

Wiβ: ο συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου σκοπιμότητας i

W: ο συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου ωριμότητας 1

βiΘΕ: ο βαθμός κριτηρίου σκοπιμότητας i της θεματικής επιτροπής (ΘΕ)

δ1ΘΕ : ο βαθμός κριτηρίου ωριμότητας 1 της θεματικής επιτροπής (ΘΕ)

f: ο συντελεστής επαύξησης της βαθμολογίας της πρότασης

Η άθροιση γίνεται για τα κριτήρια σκοπιμότητας και ωριμότητας εφόσον η πράξη έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ως προς τα κριτήρια πληρότητας και τήρησης εθνικών και κοινοτικών κανόνων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα επιλεγεί η πρόταση που θα συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια σκοπιμότητας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, εξετάζονται οι επί μέρους βαθμοί των κριτηρίων σκοπιμότητας σε φθίνουσα σειρά όπως καθορίζεται με βάση το συντελεστή στάθμισής τους.

Σε περίπτωση που ο φορέας της επιλεγόμενης πρότασης δεν αποδεχθεί την ένταξη της πρότασής του, μετά από πιθανές τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί από την ΕΥΔ στην υποβαλλόμενη πρόταση, δικαίωμα ένταξης θα έχει η επόμενη πρόταση με την αμέσως υψηλότερη τελική βαθμολογία, σύμφωνα με τον πίνακα ιεραρχημένων προτάσεων κ.ο.κ.

Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με βαθμό κατώτερο του 8,0.

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.

Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

β.3 Τρόπος κατανομής του διατιθέμενου προϋπολογισμού για την χρηματοδότηση των προτάσεων

Τα προγράμματα κυρίως αφορούν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές έρευνας με την ακόλουθη ενδεικτική κατανομή του 80% του διατιθέμενου προϋπολογισμού

Α/Α

Θεματική Περιοχή

Ποσοστό χρηματοδότησης

1

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες

9%

2

Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες

9%

3

Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες

18%

4

Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες

15%

5

Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας

11%

6

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

18%

 

Το υπόλοιπο 20% θα διατεθεί με στόχο τις χρηματοδοτήσεις προτάσεων υψηλής ποιότητας, με τελική βαθμολογία άνω των 9,5 βαθμών ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού, έτσι όπως αυτή θα προκύψει από τη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο την κανονικοποίηση της βάσης χρηματοδότησης ανά θεματική περιοχή έρευνας

Εάν ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης που αφορά σε δεδομένη κατηγορία πράξεων δεν καλυφθεί, τότε το υπόλοιπο θα προστεθεί στον προϋπολογισμό της κατηγορίας πράξης που θα περιληφθεί σε νέα πρόσκληση χρηματοδότησης παρόμοιων πράξεων που θα ακολουθήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς ειδοποιούνται γραπτώς για την έγκριση ή μη των ΠΧΕΟ που περιλαμβάνει η πρότασή τους. Δευτεροβάθμιος έλεγχος ή/ και διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπονται.

5.3       Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις περιπτώσεις πράξεων με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ με προϋπολογισμό άνω των 2.000.000 ευρώ.

5.4       Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης.

5.5       Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr

5.6       Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

 

Γ. Στάδιο Ένταξης – Παρακολούθησης των προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών ομάδων που εγκρίθηκαν

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων για την χρηματοδότηση Ερευνητικών Ομάδων και κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα για τις προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά για χρηματοδότηση, τα ΑΕΙ θα πρέπει να υποβάλλουν το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης.

Όλα τα εγκεκριμένα επιμέρους διακριτά του έργου για χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων, σε Ιδρυματικό επίπεδο, στο ΤΔΕ της Εγκεκριμένης Πράξης θα παρουσιάζονται (όπως εμφανίζονταν και στο ΤΔΕ Προτεινόμενης Πράξης) ως ένα Υποέργο το οποίο εκτελείται με ιδία μέσα του φορέα υλοποίησης (Αυτεπιστασία).

Η ένταξη αυτών των έργων σ’ ένα συνολικό υποέργο γίνεται μόνο για διαχειριστικούς λόγους.

Ο ιδρυματικός υπεύθυνος έχει την ευθύνη να μεριμνά για την καλή εκτέλεση του ιδρυματικού έργου από διαχειριστική άποψη καθώς και να συντάσσει μελέτες και εκθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του έργου συνολικά στο Ίδρυμα. Δεν δικαιούται όμως να επεμβαίνει σε θέματα των επιμέρους ερευνών που την ευθύνη έχουν οι αντίστοιχοι επιστημονικοί υπεύθυνοι.

Όσον αφορά την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης θα συνοδεύεται από το Αναλυτικό Παράρτημα. Το Παράρτημα θα έχει την αναλυτική περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου ανά Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα για κάθε μια Ερευνητική Ομάδα και θα είναι αναπόσπαστο μέρος του ΤΔΕ/Υ.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο τελικός δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα δελτία παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων ανά εξάμηνο. Στα δελτία αυτά, στα Υποέργα των Ερευνητικών Ομάδων, θα φαίνεται η πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Ερευνητικών Ομάδων.

Εντός δύο ετών από την ένταξη του έργου, η Επιστημονική Επιτροπή παρακολούθησης του έργου αξιολογεί την όλη πορεία του προγράμματος και σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης το έργο απεντάσεται.

Στο υποέργο των κεντρικών δράσεων που αφορά στη διοικητική υποστήριξη υπεύθυνος ορίζεται ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

6     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

6.1       Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:

(i)      Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

(ii)     Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

(iii)    Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

(iv)   Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(v)    Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και ειδικότερα για πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, και β) ότι συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

(vi)   Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

(vii)  Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄  ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

(viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης , Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ix)   Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(x)     Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το  ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π .

7     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1   Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις οι Ειδικοί Λογαριασμοί των ΑΕΙ μπορούν να απευθυνθούν στην κα. Λύρα Μαρία, τηλέφωνο, 210-3278106, e-mail: mlyra@epeaek.gr. Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΑΕΙ ΝΠΔΔ, στην Οικονομική Διεύθυνση του ΝΠΙΔ στο οποίο ανήκουν.

7.2   Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

       ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

                                                              

 

                                                Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

 

 

 

                                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:

(i)      Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ  

(ii)     Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠΠ

(iii)    Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Υποέργου καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης (υποβάλλεται από το δικαιούχο μετά την Απόφαση Ένταξης της Πράξης)

(iv)   Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

(v)     Υπόδειγμα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης

(vi)   Παράρτημα Α

(vii)  Παράρτημα Β

(viii) Παράρτημα Γ

(ix)   Παράρτημα Δ

(x)     Τυποποιημένα έντυπα:

·      Αίτηση χρηματοδότησης 

·         Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης   δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(xi)    14053/ ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

o   Γραφείο Υπουργού

o   Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥπΕΠΘ & Πρόεδρο Επιτροπής Παρακολούθησης

o   Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Σπουδών Επιμόρφωσης και Καινοτομιών

o   Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων

o   Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

o   Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

o   Προϊστάμενο  ΕΥΔ

o   Μονάδα Α2, Α3, Β2